Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom

 

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników uczniom
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 w Krakowie

 

§1

 1. Podręczniki dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej z OI nr 98 są własnością szkoły i znajdują się w zbiorach biblioteki szkolnej.
 2. Do wypożyczenia podręczników darmowych uprawnieni są wszyscy uczniowie z poszczególnych klas.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Wypożyczanie i zwrot podręczników podlega ewidencji, każdemu  uczniowi jest przypisany konkretny numer inwentarzowy podręcznika.
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni ucznia potwierdzają na listach wypożyczeń podręczników i materiałów ćwiczeniowych, sporządzonych przez wychowawców klas własnoręcznym podpisem:
  1. zapoznanie się z niniejszym regulaminem
  2. wypożyczenie podręczników
  3. przekazanie materiałów ćwiczeniowych

 

§2

1. Pierwsze części podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas będą wypożyczane uczniom w pierwszym tygodniu września. Uczniowie przychodzą do biblioteki całą grupą wraz z wychowawcą.

2. O kolejnych wypożyczeniach i zwrotach użytkowanych wcześniej podręczników  decyduje nauczyciel po uzgodnieniu terminu z bibliotekarzem.

3. Uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do zwrotu podręczników w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem roku szkolnego. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i bibliotekarka.

4. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręczników będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

5. Dołączona do podręcznika płyta CD/DVD, mapa, plansza itp. stanowi integralną część podręcznika i nie może być oddzielnie wypożyczana, należy ja zwrócić wraz z podręcznikiem.

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego odchodzi ze szkoły, zobowiązany jest do  zwrócenia wszystkich wypożyczonych podręczników wychowawcy klasy, a ten przekazuje je bibliotekarce.

6. Podczas zwrotu podręczników  wychowawca klasy i bibliotekarka dokonują oględzin podręczników, określając ich stopień zużycia lub zniszczenia.

 

 

§3

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń jest zobowiązany szanować wypożyczone książki oraz chronić przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów w podręcznikach.
 3. Każdy podręcznik należy obłożyć w okładkę.
 4. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na stan podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 

§4

1.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika przez ucznia Rodzic/Opiekun powinien odkupić nowy podręcznik.

2.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

3.    Jeżeli do podręcznika dołączona była płyta CD/DVD, mapa, plansza itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zgubienie płyty CD/DVD, mapy, planszy itd. skutkuje koniecznością  odkupienia całego kompletu.

 

§5

 1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

 

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811