Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 Kraków, pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1.      Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 Kraków, os. Na Stoku 52, 31-708 Kraków.

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Sebastian Łabowski, e-mail inspektor@bezpieczne-dane.eu

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umowy w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody lub umowy.

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i księgowe. W pozostałym zakresie dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6.      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy.

7.      Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8.      Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10.  Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

http://innowacyjny-program.pl/