Sponsor naszej szkoły

Procedura postępowania podczas pobytu w placówce

            Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie zwanego dalej placówką, odpowiada

Dyrektor: Ewa Rzepecka .

            W placówce stosuje się wytyczne Ministra Właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej oraz Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania.

 1. Pracownik szkoły na terenie placówki musi stosować środki ochrony osobistej: rękawiczki lub dezynfekcję rąk oraz przyłbicę lub maseczkę.
 • Na terenie placówki przebywają tylko zdrowi uczniowie i pracownicy (tj. bez objawów chorobowych i infekcji górnych dróg oddechowych).
 • Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły musi mieć maseczkę ochronną zakrywającą usta
  i nos oraz zdezynfekowane ręce.
 • Uczniowie klas 4-8 zdejmują wierzchnie ubrania w szatni pod nadzorem pracownika obsługi. Klasy młodsze zdejmują wierzchnie ubrania pod nadzorem Uczniowie schodzą do szatni w ustalonej kolejności.
 1. Na terenie szkoły uczniowie przebywają pod nadzorem nauczyciela w wyznaczonej sali lekcyjnej. Przerwy uczniowie spędzają przy sali, w której mają zajęcia. Przerwy ustala nauczyciel indywidualnie dla każdej klasy.
 2. W danej sali lekcyjnej przebywają uczniowie z wyłącznie z jednej klasy. Wykorzystywane do prowadzenia zajęć sale lekcyjne nie sąsiadują bezpośrednio ze sobą.
 3. Dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego wprowadzić szczególne zasady organizacji zajęć lekcyjnych dla ucznia z chorobami przewlekłymi.
 4. Po każdych zajęciach (lub w przypadkach, jeśli zmieniają się uczniowie w sali lekcyjnej) sala będzie dezynfekowana przez pracownika obsługi, przeszkolonego w tym zakresie.
 5. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych oraz przy dozownikach rozmieszczonych na terenie placówki znajdują się instrukcje prawidłowego korzystania z urządzeń.
 6. Zabronione jest korzystanie ze źródełka wody pitnej znajdującego się przy sali 49.
 7. Z sal lekcyjnych usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, firanki, zasłony, dywany, chodniki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze obsługa szkoły systematycznie dezynfekuje.
 8. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw i boiska na terenie szkoły tylko pod opieką nauczyciela.
 9. Nauczyciele są zobowiązani do minimum ograniczyć wyjścia poza teren placówki.
 10. Uczniowie nie mogą przebywać, korzystać ze sprzętu i terenów otoczonych taśmą.
 11. Zabrania się przebywania w większych grupach w pokoju nauczycielskim, korytarzu czy na stołówce.
 12. Na stołówce uczniowie spożywają posiłki w otoczeniu rówieśników z własnej klasy, według ustalonego harmonogramu.
 13. W czasie pobytu dzieci w placówce na bieżąco wykonywana jest przez obsługę szkoły dezynfekcja : poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy dla niepełnosprawnych, krzeseł, ławek, biurek, powierzchni płaskich.
 14. W celu zminimalizowania ilości wycierania klamek zaleca się nie zamykanie drzwi do sal, pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem toalety, gabinetu higienistki.
 15. W obrębie szkoły zostało wyznaczone pomieszczenie – izolatka wyposażona m.in. w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji, przeznaczone do odizolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 16. Każdy pracownik szkoły musi zapoznać się z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia – załącznik nr1
 17. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze budynku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Dodatkowo

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów;
 4. Postępować zgodnie z wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

Osoby sprzątające w placówce myją i/lub dezynfekują:

 1. Ciągi komunikacyjne – myją;
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, szafki w salach, parapety, sprzęt RTV, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują na bieżąco;
 3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów (wietrzenie i dezynfekcja odbywają się po każdej zmianie dzieci w sali.
 4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 5. Pracują w miarę potrzeby w rękawiczkach , maseczkach, przyłbicach.

Nauczyciele:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci i klas zgodnie
  z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
  z przepisami dot. BHP;
 2. myją, dezynfekują przybory szkolne będące na wyposażeniu pracowni, przedmioty, które dziecko dotykało, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego samego przedmiotu;
 3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. dbają o to, by dzieci z jednej klasy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi
  z innej klasy;
 6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy rówieśniczej unikały bliskich kontaktów;
 7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci
  z innych klas;
 8. zachowują w miarę możliwości między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 9. Pracują w miarę potrzeb w rękawiczkach, maseczkach, przyłbicach.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren placówki.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw/ boiska .
 3. Na placu zabaw/boisku może przebywać jednocześnie  kilka grup dzieci (klasa).
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane przez Panie sprzątające po każdej grupie.
 5. Plac zabaw/boisko zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Zasady przebywania na świetlicy

 1. Świetlica szkolna podzielona jest na odrębne strefy dla uczniów poszczególnych klas.
 2. W wyznaczonej dla siebie strefie uczeń przebywa tylko w towarzystwie rówieśników z danej klasy. Może przemieszczać się poza wyznaczoną dla siebie strefą jedynie za zgodą nauczyciela.
 3. Uczeń wchodząc do świetlicy zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.
 4. Nauczyciele pracujący na świetlicy zapewniają przestrzeganie powyższych zasad.

W zakresie  obowiązku zakrywania ust i nosa zastosowanie mają

 powszechnie   obowiązujące przepisy prawa – §27 rozporządzenia  Rady Ministrów

 z 21 grudnia 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów

 i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Nowe procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 18 stycznia 2021 r. do czasu ich odwołania.

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania

Comments are closed.