Sponsor naszej szkoły

Procedura postępowania podczas pobytu w placówce w przypadku objęcia miasta Krakowa żółtą lub czerwoną strefą

            Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie zwanego dalej placówką, odpowiada

Dyrektor: Ewa Rzepecka .

            W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  1. Obowiązują wszystkie zalecenia z dnia 1 września 2020r  por. procedura postępowania podczas pobytu w placówce, procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz co następuje:
  2. Każda osoba przebywającą na terenie szkoły, może być poddana procedurze pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez pracownika obsługi wyznaczonego przez Dyrektora szkoły.
  3. W częściach wspólnych ( korytarze, łazienki, toalety, sklepik szkolny, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat )obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni.
Comments are closed.