Sponsor naszej szkoły

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp98krakow.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98

Adres korespondencyjny: 0s. Na Stoku 52, 31-708 Kraków,
Telefon +48 12 6452663,
e-mail.
sp98@mjo.krakow.pl

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp98krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-31

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia skali obrazu jakie wynikają z ustawień przeglądarki internetowej,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Na stronach www.sp98krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Antoni Musiał, antoni.musial@gmail.com, tel. 12 6452663 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98
os. Na Stoku 52, 31-708 Kraków

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym piętrze są na różnych poziomach – umożliwiają podjazdy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – winda),
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń –  podjazdy dla niepełnosprawnych, winda
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku –  portier,
  4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,