Sponsor naszej szkoły

Wizja i misja

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 98 W KRAKOWIE

Konsekwentnie dążąca do wychowania dziecka:
myślącego, działającego kreatywnie, dokonującego świadomych wyborów.
Przygotowująca do wszechstronnego korzystania z mediów.

Edukacja medialna
Dobrze ucząca
języków obcych
Szerząca ideę
zjednoczonej Europy
Promująca zdrowie
(zdrowy styl życia)
Edukacja
proekologiczna
Stwarzająca możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień
Motywująca do dalszego kształcenia
Ucząca radzić sobie w trudnych sytuacjach
Ucząca samodzielności
Ucząca różnorodność
Ucząca odpowiedzialności
Kształcąca postawy patriotyczne
Ucząca wiedzy operacyjnej
Dobrze wyposażona współpracująca ze środowiskiem i rodzicami
Obejmująca opieką dzieci z problemami i niepełnosprawne

Przyjazna dla uczniów, rodziców, nauczycieli, bezpieczna, sprawiedliwa, otwarta na innowacje

Wysoko wykwalifikowana kadra
ciągle doskonaląca swoje umiejętności

Atrakcyjne programy nauczania