Sponsor naszej szkoły

Procedura postępowania podczas pobytu w placówce

od dnia 1.IX 2021r.

 

            Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie zwanego dalej placówką, odpowiada

Dyrektor: Ewa Rzepecka .

            W placówce stosuje się wytyczne Ministra Właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej oraz Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania.

 

 1. Pracownik szkoły na terenie placówki może stosować środki ochrony osobistej tj: rękawiczki, maseczki.
 • Na terenie placówki przebywają tylko zdrowi uczniowie i pracownicy (tj. bez objawów chorobowych i infekcji górnych dróg oddechowych).
 • Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły może mieć maseczkę ochronną oraz musi mieć zdezynfekowane ręce.
 • Uczniowie zdejmują wierzchnie ubrania w szatni pod nadzorem pracownika obsługi.

 

 1. Na terenie szkoły uczniowie przebywają pod nadzorem nauczyciela w wyznaczonej sali lekcyjnej. Przerwy uczniowie spędzają przy sali, w której mają zajęcia.
 2. W danej sali przebywają uczniowie z danej klasy.
 3. Po każdych zajęciach (jeśli zmieniają się uczniowie) sala będzie dezynfekowana przez pracownika obsługi, przeszkolonego w tym zakresie.
 4. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych oraz przy dozownikach rozmieszczonych na terenie placówki znajdują się instrukcje prawidłowego korzystania z urządzeń.
 5. Zabronione jest korzystanie ze źródełka wody pitnej znajdującego się przy sali 49.
 6. Z sal lekcyjnych usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, firanki, zasłony. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze to będą one systematycznie dezynfekowane przez pracowników obsługi.
 7. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw i boiska na terenie szkoły tylko pod opieką nauczyciela.
 8. 10.Należy do minimum ograniczyć wyjścia poza teren placówki.
 9. Uczniowie nie mogą przebywać, korzystać ze sprzętu i terenów otoczonych taśmą
 10. Niewskazane jest przebywanie w większych grupach w pokoju nauczycielskim, korytarzu czy na stołówce.
 11. Na stołówce uczniowie spożywają posiłki w otoczeniu rówieśników z własnej klasy w wyznaczonym do tego miejscu.
 12. W czasie pobytu dzieci w placówce na bieżąco będzie wykonywana dezynfekcja : poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy dla niepełnosprawnych, krzeseł, ławek, biurek, powierzchni płaskich.
 13. W celu zminimalizowania ilości wycierania klamek zaleca się nie zamykanie drzwi do sal, pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem toalety, gabinetu higienistki.
 14. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone pomieszczenie- izolatka wyposażona m.in. w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji. Będzie w pomieszczeniu tym możliwość odizolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 15. Każdy pracownik szkoły musi zapoznać się z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia – załącznik nr1
 16. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze budynku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Dodatkowo

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  • Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  • Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  • Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 

Osoby sprzątające w placówce myją i/lub dezynfekują:

 1. Ciągi komunikacyjne – myją w ciągu dnia na bieżąco;
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, szafki w salach, parapety, sprzęt RTV, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują na bieżąco;
 3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów (wietrzenie i dezynfekcja odbywają się po każdej zmianie dzieci w sali.
 4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 5. Pracują w miarę potrzeby w rękawiczkach , maseczkach.

 

Nauczyciele:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci i klas zgodnie
  z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
  z przepisami dot. BHP;
 2. myją, dezynfekują przybory szkolne będące na wyposażeniu pracowni, przedmioty, które dziecko dotykało, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego samego przedmiotu;
 3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. dbają o to, by dzieci z jednej klasy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi
  z innej klasy;
 6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy rówieśniczej unikały bliskich kontaktów;
 7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci
  z innych klas;
 8. zachowują w miarę możliwości między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 9. Pracują w miarę potrzeb w rękawiczkach, maseczkach.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw/ boiska .
 2. Na placu zabaw/boisku może przebywać jednocześnie  kilka grup dzieci (klasa).
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane przez Panie sprzątające po każdej grupie.
 4. Plac zabaw/boisko zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01 września 2021 r. do czasu ich odwołania.

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

  

Żywienie

 1. Szkoła za zgodą i odpłatnością rodzica/ prawnego opiekuna zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Dzieci jedzą posiłki w wyznaczonych godzinach i miejscu :

1-3 wg harmonogramu

4-6 przerwa 12.25

7-8 przerwa 13.25

 

 1. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 2. Pracownik kuchni:
 3. Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 4. Myje ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu i piciu;

 

 1. Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;
 3. Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 4. Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;
 5. Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 6. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach na jadalni, a po zjedzeniu pracownicy myją
  i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 7. Posiłki dzieciom podają osoby pracujące na kuchni.

 

Załącznik nr 1

Procedura postępowania na wypadek

 podejrzenia zakażenia COVID-19

  

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę  go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka
  z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazana przez dyrektora osoba  w razie potrzeby i po informacji zwrotnej z Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej    kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy
  i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje
  ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy bocznych drzwiach wejściowych do budynku placówki ( od strony boiska).
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
  i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do klasy kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań
  w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
  w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz organem prowadzącym w celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.