Sponsor naszej szkoły

Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu dzieci

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że 8 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/860/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Powyższe wynika z wprowadzonych zmian do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) dotyczących sposobu rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które wskazują gminę jako organ określający na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie.

 Nowy wzór wniosku dostępny jest na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, oraz na stronie internetowej „Portal Edukacyjny” w zakładce „Dokumenty – podnieść skrzydła”. Wywiesiłam go również na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły.

Informuję również, że jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola są rodzice i prawni opiekunowie dziecka. Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z poważaniem, Ewa Rzepecka

Comments are closed.