Sponsor naszej szkoły

Procedura postępowania podczas pobytu w placówce

            Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie zwanego dalej placówką, odpowiada

Dyrektor: Ewa Rzepecka .

            W placówce stosuje się wytyczne Ministra Właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej oraz Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania.

1. Pracownik szkoły na terenie placówki może stosować środki ochrony osobistej tj: rękawiczki, przyłbice, maseczki.

 • Na terenie placówki przebywają tylko zdrowi uczniowie i pracownicy (tj. bez objawów chorobowych i infekcji górnych dróg oddechowych).
 • Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły może mieć maseczkę ochronną oraz musi mieć zdezynfekowane  ręce.
 • Uczniowie  zdejmują wierzchnie ubrania w szatni pod nadzorem pracownika obsługi.

3. Na terenie szkoły uczniowie przebywają pod nadzorem nauczyciela w wyznaczonej sali lekcyjnej.  Przerwy uczniowie spędzają przy sali, w której mają zajęcia.

4. W danej sali przebywają uczniowie z danej klasy.

5. Po każdych zajęciach (jeśli zmieniają się uczniowie) sala będzie dezynfekowana przez pracownika obsługi, przeszkolonego w tym zakresie.

6. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych oraz przy dozownikach rozmieszczonych na terenie placówki znajdują się instrukcje prawidłowego korzystania z urządzeń.

7. Zabronione jest korzystanie ze źródełka wody pitnej znajdującego się przy sali 49.

8. Z sal lekcyjnych usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, firanki, zasłony, dywany, chodniki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze to będą one systematycznie dezynfekowane przez pracowników obsługi.

9. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw i boiska na terenie szkoły tylko pod opieką nauczyciela.

10.Należy do minimum ograniczyć wyjścia poza teren placówki.

11. Uczniowie nie mogą przebywać, korzystać ze sprzętu i terenów otoczonych taśmą.

12.  Niewskazane jest przebywanie w większych grupach w pokoju nauczycielskim, korytarzu czy na stołówce.

13. Na stołówce uczniowie spożywają posiłki w otoczeniu rówieśników z własnej klasy.

14.  W czasie pobytu dzieci w placówce na bieżąco będzie wykonywana dezynfekcja : poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy dla niepełnosprawnych, krzeseł, ławek, biurek,  powierzchni płaskich.

15. W celu zminimalizowania ilości wycierania klamek zaleca się nie zamykanie drzwi do sal, pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem toalety, gabinetu higienistki.

16. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone pomieszczenie- izolatka wyposażona m.in. w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji. Będzie w pomieszczeniu tym możliwość odizolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

17. Każdy pracownik szkoły musi zapoznać się z procedurą  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia – załącznik nr1

18. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze  budynku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Dodatkowo

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  • Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  • Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  • Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

Osoby sprzątające w placówce myją i/lub dezynfekują:

 1. Ciągi komunikacyjne – myją;
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, szafki w salach, parapety, sprzęt RTV, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują na bieżąco;
 3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów (wietrzenie i dezynfekcja odbywają się po każdej zmianie dzieci w sali.
 4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 5. Pracują  w miarę potrzeby w rękawiczkach , maseczkach, przyłbicach.

Nauczyciele:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci i klas zgodnie
  z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
  z przepisami dot. BHP;
 2. myją, dezynfekują przybory szkolne będące na wyposażeniu pracowni, przedmioty, które dziecko dotykało, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego samego przedmiotu;
 3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. dbają o to, by dzieci z jednej klasy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi
  z innej klasy;
 6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy rówieśniczej unikały bliskich kontaktów;
 7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci
  z innych klas;
 8. zachowują w miarę możliwości między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 9. Pracują w miarę potrzeb w rękawiczkach, maseczkach, przyłbicach.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła  nie będzie organizowała wyjść poza teren placówki.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw/ boiska .
 3. Na placu zabaw/boisku może przebywać jednocześnie  kilka  grup dzieci (klasa).
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane przez Panie sprzątające po każdej grupie.
 5. Plac zabaw/boisko  zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Żywienie

 1. Szkoła za zgodą i odpłatnością rodzica/ prawnego opiekuna  zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownik kuchni:
 4. Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 5. Myje ręce:
  • przed rozpoczęciem pracy,
  • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  • po skorzystaniu z toalety,
  • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  • po jedzeniu i piciu;
 1. Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;
 3. Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 4. Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;
 5. Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 6. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach na jadalni, a po zjedzeniu pracownicy myją
  i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 7. Posiłki dzieciom podają osoby pracujące na kuchni.
Comments are closed.